Adoptuj si politika

Modlit se je lepší než...

Aktuální modlitební témata

Témata k přímluvným modlitbám, září 2018

Volby, politika

 • ať je v říjnových senátních i komunálních volbách zvoleno co nejvíce křesťanů a charakterních lidí
 • za dobrou volební účast včetně 2. kola senátních voleb
 • klidná a otevřená povolební vyjednávání – vznik dobrých koalic na radnicích; ať na místa starostů a městských či obecních radních přijdou kompetentní, čestní, moudří lidé
 • ať se k moci nedostávají zastánci nenávistných ideologií (komunismus, neonacismus, islám...) nebo lidé napojení na korupci, organizovaný zločin atd.
 • moudrost pro politiky i občany, jak se starat o krajinu (zadržování vody, ochrana půdy, lesů a dalších přírodních zdrojů...)

Ekonomika

 • ať ČNB a vláda vhodně usměrňují úrokové sazby (souvisí s inflací, úsporami, úvěry, hypotékami, spekulativním kapitálem...)
 • vytvoření spravedlivých pravidel pro tzv. sdílenou ekonomiku i zahraniční firmy
 • ať jsou státní investice do výstavby a oprav efektivně využity

Sdělovací prostředky

 • ať narůstá počet novinářů, kteří se snaží informovat pravdivě a objektivně; Boží ochrana pro ně
 • ať média co nejméně propagují zvrácenost a hřích

Témata k přímluvným modlitbám, léto 2018

Díky Bohu

 • za červnové deště
 • že ČR patří k těm evropským státům, kde ekonomika roste nejvíc
 • za svobodu vyznávat víru a zvěstovat evangelium

Vláda, zákony

 • ať politici na celostátní i místní úrovni moudře rozhodují
 • ať vláda správně rozhodne ohledně dostavby jaderných elektráren a dalších velkých tendrů
 • důsledné řešení korupčních kauz všech politických stran
 • odhalení a odstranění politiků, kteří hájí osobní zájmy, neříkají pravdu nebo zneužívají strach či frustraci lidí
 • správná rovnováha svobody a regulací, odpovědnosti a solidarity (výše daní a sociálních dávek)
 • odstranění zbytečných zákonů a regulací, byrokratického zatížení firem, podnikatelů i občanů

Zahraniční politika, migrace

 • ať nová vláda pokračuje v proizraelské zahraniční politice
 • ať západní státy i OSN efektivně pomáhají lidem v místech konfliktů
 • ať Bůh skrze migrační krizi přivede mnohé migranty i původní obyvatele Evropy ke Kristu

Příroda, zemědělství

 • dostatek dešťů, aby se doplnila hladina spodní vody; ochrana před povodněmi
 • dobrá letošní úroda obilí, brambor, ovoce i dalších plodin
 • zastavení kůrovcové kalamity a umírání lesů
 • rychlé vytvoření a zavedení moudré koncepce dlouhodobě udržitelného hospodaření s půdou, vodou a dalšími přírodními zdroji

Volby do senátu, na pražský magistrát a komunální volby 2018

 • ať je v senátu, na pražském magistrátu a na obecních zastupitelstvech co nejvíce věřících a dalších, kteří bojují za spravedlnost
 • ať jsou zvoleni lidé, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu a kteří zabrání prohloubení korupce
 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví a kteří svévolní
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědná likvidace vlastní budoucnosti, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů

S použitím modlitebních témat v měsíčníku Život víry, červenec-srpen 2018 (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, červen 2018

Díky Bohu

 • za všech šest vyhraných mezinárodních arbitráží vedených „solárními barony“ proti ČR (za celkem 3,65 mld. Kč)
 • že počet ukradených aut v ČR klesl z 24 174 v roce 2003 na 6474 v roce 2016
 • za alespoň mírné deště a veškerou péči o naši zemi

Vláda, politika

 • ať se v ČR co nejvíce šíří biblické hodnoty – i skrze politiky a masmédia
 • ať Bůh povolá co nejvíce křesťanů a charakterních lidí do podzimních senátních a komunálních voleb
 • ochrana našeho národa před protirodinnými ideologiemi či zákony
 • ať vládci snižují zadlužení ČR i krajů (za 20 let se státní dluh zdesetinásobil na 1,7 bilionu)

Sucho, lesy, zemědělství

 • ať se Bůh smiluje a posílá dostatek dešťů, aby se doplnila spodní voda; ať nedochází k požárům (lesy, domy, průmysl)
 • ať se v ČR najde a zavede dlouhodobě funkční koncepce zadržování vody v krajině
 • ať se půda využívá k pěstování vhodných potravin, ne pro dotované plodiny, které ničí nejen půdu (řepka na 395 000 hektarů, přes 13 % polí v ČR)
 • ukončení enormních lesních kalamit (historické přemnožení kůrovce)
 • ochrana a obnova ekosystému (nebezpečný pokles množství hmyzu a ptactva)
 • ať se ministry zemědělství a životního prostředí stanou odborníci, kteří přinesou pozitivní změny

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – červen (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, duben 2018

Děkovat Bohu

 • že můžeme svobodně šířit evangelium a lidé se obracejí
 • za rostoucí průměrnou mzdu v ČR (poprvé přes 30 000 Kč)
 • za všechny fungující rodiny a manželství
 • za pozitivní příklad fungující rodiny olympijské vítězky Ester Ledecké 

Vláda, politika

 • vznik kvalitní a stabilní vlády s důvěrou parlamentu
 • ať u stran a politiků převažují konstruktivní postoje
 • ať politici pracují v první řadě ve prospěch celé ČR, ne svůj, své strany, známých či zahraničních „hráčů“
 • vytvoření a zavedení efektivní koncepce zadržování vody v krajině a únosného využívání půdy a dalších přírodních zdrojů
 • ať Bůh povolá co nejvíce charakterních lidí do podzimních komunálních a senátních voleb
 • ať v ČR nacházejí pomoc pronásledovaní křesťané a dobře se začlení do naší společnosti
 • co nejlepší podmínky velkých vládních tendrů a nákupů (mýtný systém, ČEZ, armádní zakázky, dálnice...)

Bezpečnost, spravedlnost

 • ochrana ČR před pronikáním mafií, teroristů, destruktivních náboženství a ideologií
 • odhalení a přerušení vazeb organizovaného zločinu na politiky, byznys a dotace
 • ať vyšetřovatelé, policisté, vojáci, soudci a novináři dělají dobře svoji práci a Bůh chrání je i jejich rodiny
 • rovnováha mezi základními svobodami a bezpečností (svoboda slova, právo na soukromí vs. cenzura, kontrola elektronické komunizace...)

podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018 – duben (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, březen 2018

Díky Bohu

 • za dobrý stav české ekonomiky, platební bilanci a blahobyt mnohých

Vláda, politika

 • kéž nám Bůh dopřeje lepší vládu, než si zasloužíme; moudrost pro premiéra, ministry, jejich poradce, poslance...
 • ať co nejvíce zbožných a spravedlivých lidí získá podporu politických stran i voličů a jsou zvoleni do senátu a do komunálních zastupitelstev
 • ať ČR dál (a více než doposud) podporuje Izrael i pronásledované křesťany po světě
 • ať v ČR i v EU vítězí spravedlnost a ne bezpráví (korupce, byrokracie, ilegální migrace...)

Půjčky, hypotéky, exekuce

 • ať Česká národní banka moudře reguluje úrokovou sazbu, aby se nerozbujela nadměrná inflace (viz enormní růst cen nemovitostí)
 • ať lidé moudře zvažují své úspory, výdaje, půjčky a hypotéky, aby je růst cen a úroků nevedl k bankrotům (a desetiletím ve strachu, že nesplatí hypotéku)
 • zhruba 900 000 lidí v ČR je v exekuci – ať lidé nepodléhají klamům mamonu a reklamy a jsou vysvobozeni z dluhů; ať jsou parametry půjček, exekucí a oddlužení nastaveny tak, aby mnozí dostali druhou šanci

Rodina

 • ČR má největší rozvodovost v EU – kéž si lidé znovu oblíbí manželství a umí ho rozvíjet i chránit
 • cca polovina dětí se rodí a vyrůstá mimo manželství – ať Bůh vstupuje do jejich nejistot a mnohé se obrátí

Témata k přímluvným modlitbám, leden 2018

Díky Bohu

 • za všechnu Boží milost v naší minulosti a všechny jeho dobré plány pro naši budoucnost 

 • za možnost volit, žít i veřejně kázat ve svobodě

 • za ekonomickou prosperitu, vysokou zaměstnanost, růst mezd

 • za Boží ochranu a pokoj v ČR (jsme šestou nejbezpečnější zemí světa)

Volba prezidenta, vláda

 • ať je zvolen prezident, který bude dobře reprezentovat ČR a který bude morální autoritou

 • ať média nerozdmychávají zlobu a zášť vůči jednotlivým kandidátům a stranám, ale informují pravdivě a objektivně

 • ať se křesťané nezapojují do nenávistných předvolebních „válek“, nešíří pomluvy a mají v lásce i ty, kdo zastávají jiné politické názory

 • ať dostane důvěru vláda, která bude přínosem pro ČR; oslabení vlivu nedemokratických stran

 • ať mají noví ministři moudrost, jak nejlépe spravovat své resorty, a mají dobré týmy spolupracovníků

 • ať přibývá příkladných křesťanských odborníků v klíčových pozicích a institucích

 • ať se migrační krize začne řešit u zdrojů, od příčin, a přestane být zneužívána politicky i ekonomicky (nátlak na státy EU, mafie, neziskovky...)

Soudy, právo

 • ať soudy soudí spravedlivě a rychle, aby se utištěný brzy dovolal práva

 • ať jsou odhaleni, resp. odstraněni zkorumpovaní soudci, kteří šli na ruku politikům či zločinu

 • ať Bůh chrání spravedlivé soudce a jejich rodiny a žehná jim

 • ať nejsou z EU přejímány zákony, které by škodily naší zemi

 • ať v ČR vítězí a vládne spravedlnost, ne ten, kdo lépe využije právních kliček a děr v zákonech

Ekonomika

 • ať vláda, kraje i firmy v době ekonomického růstu co nejlépe snižují schodky

 • ať české i zahraniční firmy poctivě platí daně

 • moudrost pro vládce, banky i manažery, jak správně regulovat přehřívající se ekonomiku (nedostatek pracovních sil, rostoucí inflace)

 • dobrá rozhodnutí a dlouhodobé plány pro ochranu a udržitelný rozvoj zdrojů v ČR (lidé, suroviny, půda, voda...)


podle modlitebních podnětů v měsíčníku Život víry 2018/1 (www.zivotviry.cz)
 

Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2017

Díky Bohu

 • za veškeré modlitby a službu při šíření Božího království v roce 2017
 • že skrze volby odstranil z parlamentu mnohé zkorumpované lidi; výrazné oslabení KSČM

Politika, volby, Evropa

 • ať „staří“ politici i parlamentní „nováčci“ hledají prospěch této země a nepodléhají vlivům ekonomických či ideologických lobbistů; moudrost a vhled do projednávaných zákonů a kauz
 • ať Bůh propojuje politiky i strany programově a podle svých hodnot, aby překonali osobní antipatie
 • ať se v ČR místo rozdělení a sobectví šíří kultura úcty a spolupráce na základě biblických hodnot (v politice, byznysu, církvi, rodinách...)
 • vznik vlády, která bude pracovat ve prospěch naší země a která bude hájit svobodu a spravedlnost a která nebude dávat prostor protibiblickým ideologiím
 • ať se na vlivné pozice na různých úrovních (ČR, kraje, města...) dostávají kompetentní křesťanští „Josefové a Danielové“

Prezidentské volby

 • pokojná kampaň před prezidentskými volbami bez lží a zbytečného polarizování společnosti; ať se křesťané nepodílejí na nevraživosti a pomluvách, ale naopak žehnají
 • ať je zvolen moudrý prezident, který bude našemu národu připomínat biblické hodnoty a sjednocovat ho a který se nechá Bohem použít pro jeho záměry

Ekonomika

 • ať Česká národní banka správně reguluje úrokové sazby, aby se ekonomika „nepřehřála“
 • moudrost pro státní úředníky, firmy i jednotlivce, jak reagovat na změny úrovně úroků (u dluhopisů, hypoték), aby to nevyvolalo další krize a bankroty
 • ať vláda i firmy spravedlivě a moudře nastavují mzdy tak, aby byl zajištěn dlouhodobý rozvoj ČR i živobytí zaměstnanců
 • ať jsou odhaleny a zastaveny korupční plány i staré kauzy a nepoctiví lidé jsou potrestáni

S použitím modlitebních témat v měsíčníku Život víry, září 2017 (www.zivotviry.cz)
 

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2017

Díky Bohu

 • že před 28 lety odstranil totalitní režim a máme svobodu věřit, volit, podnikat, cestovat...
 • za všechny poctivé a čestné lidi, kteří byli ve volbách zvoleni do poslanecké sněmovny
 • že je ČR jednou z nejpokojnějších a nejbezpečnějších zemí světa
 • za prosperující ekonomiku i fungující vnitřní i zahraniční obchod

Politika, volby

 • ať Bůh žehná všem povolebním vyjednáváním, aby vznikla funkční, spravedlnost a svobodu prosazující vláda, i za obsazení jednotlivých ministerstev
 • ať se noví poslanci i lidé na ministerstvech rychle zorientují a připravují dobré zákony (rozpočet aj.) a vylepší či zruší ty špatné
 • ať politici z různých stran, kteří prosazují biblické hodnoty, rádi a účinně spolupracují
 • ať nová vláda nalezne zdravou rovnováhu mezi protikorupčními opatřeními (resp. bráněním daňovým únikům) a zachováním svobody podnikání
 • ať vláda během svého volebního období moudře nastaví vyrovnání rozpočtu, abychom již nežili na dluh
 • zefektivnění státní správy, méně úředníků i papírování
 • ať se v ČR nedaří mafiím, teroristům, islamistům...

Počasí, příroda

 • dostatek srážek během zimních měsíců, aby se doplnil velmi nízký stav podzemní vody, zvláště na Moravě
 • ať se v ČR moudře hospodaří s půdou a lesy, aby krajina zadržovala vodu a nebyla ani sucha, ani povodně

Témata k přímluvným modlitbám, září 2017

Parlamentní volby 2017

 • ať je v parlamentu co nejvíce věřících a dalších, kteří bojují za spravedlnost – Bůh má takové lidi „v záloze“ i v naší zemi
 • ať jsou zvoleni poslanci, kteří budou dávat přednost spravedlnosti a právu před osobním prospěchem; kteří budou podporovat klasickou rodinu; kteří zabrání nežádoucí centralizaci moci a prohloubení korupce
 • ať se do voleb projeví, kteří kandidáti jsou spravedliví a kteří svévolní
 • ať jsou ti, kteří svádějí národ na zlé cesty (bezbožné ideologie, nemravnost, nezodpovědná likvidace vlastní budoucnosti, mafiánské a korupční praktiky atd.), odstaveni z vlivných míst; oslabení komunistů

 
S použitím modlitebních témat v měsíčníku Život víry, září 2017 (www.zivotviry.cz)
 

Témata k přímluvným modlitbám, květen 2017

Díky Bohu

 • v ČR nedochází k teroristickým útokům
 • již dlouho nebyly rozsáhlé povodně ani jiné katastrofy

Ekonomika, politika

 • moudrost pro vedení ČNB, jak nejlépe jednat po ukončení kurzových intervencí

 • ať se v dobách nízké nezaměstnanosti rozumně zvyšují mzdy i efektivita práce

 • ať se zjednoduší, zrychlí a zefektivní stavba silnic, železnic i další výstavba

 • ať se kvůli vládnímu závazku 2 % výdajů na armádu nekupují zbytečné a předražené věci, ale ať jsou státní peníze dobře investovány do projektů, které zvýší připravenost naší země na reálná nebezpečí

 • ať Bůh pomáhá politikům, novinářům i občanům, aby viděli a uměli dobře čelit rizikům i důsledkům vlny migrantů a šíření islámu v Evropě

 • ať se poslední měsíce před parlamentními volbami nenesou ve znamení vzájemných útoků politiků, ale ať vláda a parlament dokončí plány, které jsou pro naši zemi prospěšné

 • oslabení extrémní levice i pravice a populistů; ať jsou odhaleni nepoctiví a zkorumpovaní politici a úředníci a musejí ze svých míst odejít

Školství, mládež

 • ať se ve školství nešíří nefunkční ideologie (nadměrná inkluze, extrémní genderové názory, necitlivě či tendenčně pojatá sexuální výchova aj.), ale ať školy dobře připravují studenty na život a povolání

 • ať je zachována svoboda rodičů ovlivňovat výchovu a výuku dětí (domácí vzdělávání, volitelné přednášky ve školách atp.)

Témata k přímluvným modlitbám, duben 2017

Díky Bohu

 • za návrat Petra Jaška z vězení v Súdánu, za zapojení mnoha křesťanů do jeho podpory a za pomoc politiků a diplomatů při vyjednávání, jež k jeho propuštění vedlo
 • za mezinárodní konferenci o Izraeli v parlamentu ČR 6.–7. 3., za všechny, kteří se na ní podíleli, a za trvající dobré vztahy ČR a Izraele
 • za možnost pořádat Awakening Europe v Praze a za mnohé další konference, semináře či evangelizace

Brexit, EU

 • ať Bůh požehná setkání křesťanů, politiků a dalších v Senátu PČR (10. 4.) a v Evropském parlamentu (27. 4.) a i skrze ně vylije milost na jednání o brexitu (odchod Velké Británie z EU), aby proběhl „sametově“
 • ať se v Evropě neaktivují síly vedoucí k nenávisti, pomstychtivosti a zlu (např. proti Británii, proti muslimům, proti židům...)
 • dobré vztahy mezi EU a Spojenými státy
 • růst „služby Josefů a Danielů“ – ať čeští i světoví politici přijímají Bohem posílané lidi, kteří mají moudrost a zjevení, a dobře s nimi spolupracují

Volební rok v Evropě i v ČR

 • ať jednotlivé státy i celá Evropa činí pokání a odvrací se od temnoty a model k živému Bohu
 • ať se Bůh smiluje a vybere ty nejlepší vládce a vlády (prezident ve Francii, vláda v Nizozemsku, vláda v Německu, v ČR...)
 • ať se nedostávají k moci lidé, kteří by prosazovali destruktivní politiku; ať je národům Evropy zachována svoboda volit si dobro a odmítat zlo (Ř 13,3)
 • ať se na přední místa kandidátek politických stran dostanou charakterní lidé a jsou v podzimních parlamentních volbách také zvoleni
S použitím modlitebních témat v měsíčníku Život víry, duben 2017 (www.zivotviry.cz)

Témata k přímluvným modlitbám, prosinec 2016

Díky Bohu

 • za fungující ekonomiku – nejvyšší příjmy státního rozpočtu a nejnižší nezaměstnanost za mnoho let
 • za veškerou milost prokazovanou ČR a církvi po celý rok (můžete se modlit konkrétně, za co jste letos vděční)

Politika, EU

 • ať ČR naváže a udrží přátelskou spolupráci s novým prezidentem a vládou USA
 • ať ČR a SR napomohou k pokojnému odchodu Velké Británie z EU
 • ať Bůh promění anebo nahradí evropské i mimoevropské politiky, kteří potlačují křesťanské hodnoty, zhoršují vztahy s Izraelem nebo napomáhají šíření různých destruktivních ideologií

Zdravotnictví

 • ať přibývá dobrých lékařů i sester, aby zdravotní péče dobře fungovala
 • odhalení a potlačení korupce a plýtvání ve zdravotnictví
 • požehnání pro lékařské fakulty a zdravotní školy a ty, kdo na nich studují

Nemocní, vězni, osamocení

 • ať Bůh navštěvuje vězněné a nemocné, aby je přiváděl k sobě a narovnával jejich život
 • ochrana a vysvobození křesťanů nespravedlivě vězněných v autoritářských či islámských režimech – např. Petr Jašek v Súdánu, Asia Bibi v Pákistánu a mnoho jiných

Témata k přímluvným modlitbám, listopad 2016

Díky Bohu

 • za výsledky krajských a senátních voleb (např. za výrazné oslabení komunistů v zastupitelstvech krajů)

Povolební situace

 • ať v Senátu vzniknou a spolupracují kluby, kterým víc než o stranické zájmy půjde o dobro občanů
 • požehnání pro nové hejtmany a koalice v krajích, moudrost pro zvolené zastupitele, dobré týmy odborníků a poradců na krajských úřadech, rozrušení místních „kmotrovských“ struktur

EU, zahraniční politika

 • dobrá rozhodnutí pro správce veřejných peněz a centrální bankéře, ochrana před další finanční krizí
 • ať je ČR i nadále přátelská vůči Izraeli a brání nárůstu protiizraelských nálad v EU

Uprchlíci, pronásledování

 • český křesťan Petr Jašek vězněný pro víru v Súdánu – Boží ochrana, rychlé propuštění; moudrost pro diplomaty, kteří jsou ve styku se súdánskými úřady
 • rychlé udělení azylu čínským křesťanům, kteří k nám utekli před pronásledováním; moudrost pro právníky, kteří jim pomáhají; ať zodpovědní úředníci rozhodují podle pravdy a neustupují případným politickým či ekonomickým tlakům

S použitím modlitebních témat v měsíčníku Život víry, listopad 2016 (www.zivotviry.cz)

 Náměty k přímluvným modlitbám, říjen 2016

Díky Bohu

 • ekonomická prosperita naší země, dobrá životní úroveň, nízká míra nezaměstnanosti
 • svoboda víry a vyznání
 • trvající mír a ochrana ČR před přírodními i průmyslovými katastrofami a teroristickými útoky

Volby (komunální + třetina senátu – 7.–8. 10.)

 • ať nejsou zvoleni korupčníci a prospěcháři, ale ani okultisté, svobodní zednáři a jiní sektáři
 • rostoucí počet bohabojných politiků a podnikatelů – ať povstane co nejvíce poctivých a morálních lidí, které nezkazí mašinérie moci
 • jasný, spravedlivý a snadno vymahatelný právní systém
 • ať stát, kraje i města omezují zbytečné dotace a snižují zadlužení

Uprchlíci, pronásledování

 • český křesťan Petr Jašek vězněný pro víru v Súdánu – Boží ochrana, rychlé propuštění; moudrost pro diplomaty, kteří jsou ve styku se súdánskými úřady
 • rychlé udělení azylu čínským křesťanům, kteří k nám utekli před pronásledováním; moudrost pro právníky, kteří jim pomáhají; ať zodpovědní úředníci rozhodují podle pravdy a neustupují případným politickým či ekonomickým tlakům